Jaunumi

Paziņojums par atklātu konkursu “AS “Olainfarm” obligāto revīzijas pakalpojumu sniedzējs 2018.-2020. finanšu gadiem”

on April 4, 2018

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteja izsludina konkursu par obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanu AS “Olainfarm” koncerna uzņēmumiem 2018., 2019. un 2020. finanšu gadiem.

Obligātās prasība pretendentiem

  1. Pretendentam ir atbilstoša pieredze revīzijas darbā – pretendents vai tā asociētā sabiedrība ir veikusi (noslēgusi ar atzinuma izsniegšanu) konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas par finanšu gadiem, kas noslēgušies 2015.-2017. gados ne mazāk kā 2 dažādām akciju sabiedrībām, kurām:
    • akcijas tiek kotētas Baltijas fondu biržu oficiālajā (primārajā) sarakstā, un
    • tirgus kapitalizācija revidētā gada beigās pārsniegusi 55 miljonus eiro.
  2. Pretendents ir neatkarīgs Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 537/2014 izpratnē.
  3. Pretendents kopš 2017. gada sākuma nav sniedzis AS “Olainfarm” koncerna uzņēmumiem pakalpojumus, kas regulas Nr. 537/2014 5. panta izpratnē ir uzskatāmi par aizliegtiem pakalpojumiem.
  4. Pretendents kopš 2017. gada sākuma nav sniedzis un nav apņēmies sniegt revīzijas pakalpojumus Latvijas Republikā reģistrētiem farmācijas ražošanas uzņēmumiem, kas apgrozījuma ziņā ir salīdzināmi (± 50%) ar AS “Olainfarm”.

Piedāvājuma iesniegšana

Pretendentiem  piedāvājums ir jāiesniedz  nogādājot to slēgtā aploksnē personīgi, pa pastu vai ar kurjera starpniecību AS „Olainfarm” birojā, adrese: AS „Olainfarm”, Rūpnīcu iela 5, Olainē, LV – 2114, līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst.15:00. Uz aploksnes norādīt: AS” Olainfarm” Revīzijas komitejai, Konkursam “AS “Olainfarm” obligāto revīzijas pakalpojumu sniedzējs 2018.-2020. finanšu gadiem.”

Detalizēta informācija par konkursu

Pretendenti konkursa noteikumus var saņemt elektroniskā formā, sūtot pieprasījumu AS “Olainfarm” Revīzijas komitejas priekšsēdētājam Viesturam Gurtlavam, vgurtlavs@olainfarm.lv.

Lēmuma pieņemšana

Šis konkurss notiek atbilstoši AS “Olainfarm” Zvērināta revidenta izraudzīšanās konfidenciālai procedūrai. Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana, kā arī lēmumprojektu sagatavošana ir AS “Olainfarm” konfidenciāls process, izņemot normatīvajos aktos paredzētās FKTK tiesības. Lēmums par obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanu AS “Olainfarm” tiks pieņemts AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē, kas ir paredzēta 2018. gada jūnijā. Līdz akcionāru sapulces lēmumu projektu publicēšanai, AS “Olainfarm” Revīzijas komiteja var pretendentus aicināt uz papildus pārrunām.

Pastāsti draugiem:
Eva DombrovskaPaziņojums par atklātu konkursu “AS “Olainfarm” obligāto revīzijas pakalpojumu sniedzējs 2018.-2020. finanšu gadiem”