Jaunumi

“Olainfarm” koncernam pērn rekordapgrozījums, valde piedāvā izmaksāt dividendes

on February 28, 2017

AS „Olainfarm” konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2016. gadā liecina, ka koncerns ar 111,2 miljonu eiro realizāciju ir sasniedzis jaunu apgrozījuma rekordu. Pērn koncerna realizācija pieauga par 14%, salīdzinot ar 2015. gadu. Tā peļņa 2016. gadā ir 10,1 miljons eiro, kas ir par 33% mazāk nekā 2015. gadā, kad tā bija 15,3 miljoni eiro. 2016. gada peļņu ļoti būtiski ietekmēja veiktie uzkrājumi debitoru parādu nodrošināšanai aptuveni 7 miljonu eiro apmērā.

AS “Olainfarm” valde piedāvā izmaksāt akcionāriem dividendes 0,66 eiro apmērā par akciju no mātesuzņēmuma 2016. gada peļņas un, ja radīsies vajadzība, arī no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. To varētu darīt vienādos maksājumos 2017. gada otrā, trešā un ceturtā ceturkšņa beigās.

“2016. gads “Olainfarm” bija nozīmīgs ne vien ar to, ka papildinājām koncernu ar četriem meitasuzņēmumiem, bet arī uzstādījām apgrozījuma rekordu. Pirmo reizi “Olainfarm” vēsturē tā apgrozījums sasniedza un pat pārsniedza 100 miljonus eiro. Lai gadu no gada celtu sasniedzamo mērķu latiņas, mums ir jākļūst arvien spēcīgākiem. Tāpēc integrējam iegādātos uzņēmumus koncernā, papildinām produktu portfeli, nostiprināmies esošajos tirgos un apgūstam jaunus, kā arī lūkojamies pēc jauniem meitasuzņēmumiem dažādās ar farmāciju saistītās nozarēs,” norāda Valērijs Maligins, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2016. gada ceturtais ceturksnis realizācijas ziņā bija visu laiku veiksmīgākais ceturksnis AS “Olainfarm” koncerna vēsturē. Tajā koncerna realizācijas apjoms sasniedza 32,6 miljonus eiro, kas ir par 27% vairāk nekā šajā periodā 2015. gadā. Koncerna peļņa 2016. gada ceturtajā ceturksnī bija 2,3 miljoni eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2015. gada ceturtajā ceturksnī. Šajā laikā tika veikti uzkrājumi 2,47 miljonu eiro apmērā.

Visstraujākais realizācijas pieaugums 2016. gadā ir vērojams Uzbekistānā, kur tās apjoms palielinājies par 65%. 2016. gadā kopumā, salīdzinot ar tā deviņiem mēnešiem, būtiski (no 29% līdz 34%) ir pieaudzis Krievijas īpatsvars kopējā realizācijā. To ir sekmējis īpaši augsts noiets šajā tirgū 2016. gada ceturtajā ceturksnī. Realizācijas īpatsvars Ukrainā ir samazinājies par 3 procentpunktiem (līdz 13%), kamēr pārējās valstīs tas gandrīz nav mainījies. AS “Olainfarm” koncerna lielākie noieta tirgi 2016. gadā bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

Koncerna mātesuzņēmums 2016. gadā noslēdza vairāku produktu reģistrāciju Igaunijā, Kirgizstānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Tadžikistānā, Ukrainā, Mongolijā, Armēnijā, Turkmenistānā, Bosnijā un Hercegovinā. 2016. gada ceturtajā ceturksnī vien ir pabeigta 10 produktu reģistrācija piecās valstīs. Turpinās reģistrācijas procesi Armēnijā, Krievijā, Kazahstānā, Lietuvā, Moldovā, Albānijā, Turcijā, Bosnijā un Hercegovinā. AS “Olainfarm” ir uzsākusi vēl vairāku produktu reģistrāciju Turcijā.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulce 2016. gada 7. jūnijā ir apstiprinājusi koncerna darbības plānu 2016. gadam. Koncerna apgrozījums 2016. gadā tika plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 10 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2016. gada pārskatu gada realizācijas plāns ir izpildīts par 111%, bet gada peļņas plāns – par 101%.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
31.12.2016 31.12.2015
EUR ‘000 EUR ‘000
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi 31 859 20 591
Pamatlīdzekļi 40 946 35 579
Ieguldījuma īpašumi 2 200
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 6 244 4 917
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 81 249 61 087
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 24 135 20 990
Debitori 36 455 30 480
Nauda 3 166 5 574
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 63 756 57 044
KOPĀ AKTĪVS 145 005 118 131
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls 19 719 19 719
Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504
Rezerves 322 322
Nesadalītā peļņa 72 581 65 773
Nekontrolējošā līdzdalība 37 30
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 95 163 88 348
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi 19 846 8 560
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 685 1 947
Nākamo periodu ieņēmumi 2 810 2 656
Kopā ilgtermiņa kreditori 25 341 13 163
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi 5 974 4 258
Parādi piegādātājiem un citas saistības 18 034 11 562
Nākamo periodu ieņēmumi 493 800
Kopā īstermiņa kreditori 24 501 16 620
KOPĀ KREDITORI 49 842 29 783
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 145 005 118 131

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns Koncerns
Q4 2016 Q4 2015 12M 2016 12M 2015
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neto apgrozījums 32 600 25 531 111 275 97 392
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (11 233) (8 727) (41 238) (32 315)
Bruto peļņa 21 367 16 804 70 037 65 077
Pārdošanas izmaksas (12 542) (8 121) (33 882) (28 202)
Administrācijas izmaksas (5 767) (6 959) (19 346) (18 965)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 028 2 355 2 951 2 715
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (2 776) (297) (9 427) (1 957)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 38 40 65 118
Ieņēmumi no līdzdalības meitasuzņēmumu kapitālā
Finanšu ieņēmumi 2 103 64 3 457 262
Finanšu izmaksas (100) (1 196) (307) (1 404)
Peļņa pirms nodokļiem 3 351 2 690 13 548 17 644
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (719) 585 (3 350) (2 110)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis (319) (91) (112) (245)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 2 313 3 184 10 086 15 289
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem                    –                    –                    –                    –
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 2 313 3 184 10 086 15 289
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātesuzņēmuma akcionāriem 2 315 3 182 10 079 15 281
Nekontrolējošo līdzdalību (2) 2 7 8
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.16 0.23 0.72 1.08

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
E-pasts: Salvis.Lapins@Olainfarm.lv

Pastāsti draugiem:
Sigita“Olainfarm” koncernam pērn rekordapgrozījums, valde piedāvā izmaksāt dividendes