Jaunumi

„Olainfarm” koncerna realizācija pirmajā pusgadā sasniedz 62,7 miljonus eiro

on August 31, 2017

AS “Olainfarm” neauditētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2017. gada pirmo pusgadu liecina, ka koncerna realizācija ir sasniegusi 62,7 miljonus eiro, kas ir par 17% vairāk nekā šajā periodā pērn. Līdz ar to šis ir bijis veiksmīgākais pirmais pusgads uzņēmuma vēsturē apgrozījuma ziņā. Tīrā peļņa ir 5,7 miljoni eiro, kas ir par 7% mazāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. Šī gada pirmajā pusgadā par 4 miljoniem eiro ir palielinājušās pārdošanas izmaksas, kā arī valūtas svārstību dēļ ir zaudēts aptuveni 1 miljons eiro. AS “Olainfarm” lielākie noieta tirgi 2017. gada pirmajā pusgadā bija Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina.

2017. gada otrais ceturksnis bija realizācijas ziņā visu laiku veiksmīgākais ceturksnis AS “Olainfarm” vēsturē, realizācijas apjomi palielinājās par 25%, salīdzinot ar šo periodu pērn, un sasniedza 34,1 miljonu eiro. To sekmēja būtiskas prettuberkulozes līdzekļa “PASS nātrija sāls” piegādes Pasaules Veselības organizācijai, kā arī realizācijas pieaugums Latvijā un Uzbekistānā.

2017. gada pirmajā pusgadā AS “Olainfarm” realizācijas apjomi turpināja pieaugt visos tās galvenajos noieta tirgos, izņemot Ukrainu, kurā tie, salīdzinot ar šo periodu pērn, samazinājās par 40%, un Uzbekistānu, kur realizācijas apjomi saruka par 21%. Šajā laikā ir sasniegts būtisks realizācijas pieaugums Nīderlandē, kur tās apjoms palielinājies par 600%, Itālijā – par 56%, un Kazahstānā – par 55%. 2017. gada pirmajos sešos mēnešos AS “Olainfarm” produkcija realizēta 41 valstī piecos kontinentos.

AS “Olainfarm” pārdotākie produkti 2017. gada pirmajā pusgadā ir medikamenti nervu sistēmas veselībai “Neiromidin” un “Noofen”. Salīdzinot ar šo periodu pērn, nedaudz ir palielinājies šķīstošā furagīna produktu īpatsvars, bet līdz 11% (pērn šajā periodā – 14%) samazinājies medikamenta nervu sistēmas veselībai “Adaptol” īpatsvars. Desmit AS “Olainfarm” pieprasītāko produktu sarakstā ir atgriezies pretvīrusu līdzeklis “Remantadīns”.

2017. gada pirmajā pusgadā tika veiksmīgi noslēgta produktu reģistrācija Armēnijā, Albānijā un Azerbaidžānā. Reģistrācijas procesi ir uzsākti Nepālā, tie turpinās Armēnijā, Turcijā, Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā. Ir uzsākta AS “Olainfarm” Baltkrievijas meitasuzņēmuma “NPK Biotest” medikamentu reģistrācija Baltkrievijā. Tuvākajā laikā AS “Olainfarm” plāno sākt ražot vairākus uzņēmumam jaunus pretsāpju un pretiekaisuma produktus.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulce 2017. gada 1. jūnijā ir apstiprinājusi koncerna darbības plānu 2017. gadam, kas paredz, ka tā apgrozījums 2017. gadā tiek plānots 127 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 15,5 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2017. gada pirmā pusgada pārskatu gada realizācijas plāns ir izpildīts par 49%, bet gada peļņas plāns – par 37%. Ņemot vērā būtisko novirzi peļņas plāna sasniegšanā, tuvākajā laikā uzņēmuma valde lems par peļņas plāna pārskatīšanu.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
30.06.2017 31.12.2016
EUR ‘000 EUR ‘000
           AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi 37 917 31 860
Pamatlīdzekļi 41 857 40 943
Ieguldījuma īpašumi 1 963 1 963
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 4 725 6 514
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 86 462 81 280
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 25 145 24 011
Debitori 36 579 36 124
Nauda 4 900 3 165
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 66 624 63 300
KOPĀ AKTĪVS 153 086 144 580
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls 19 719 19 719
Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504
Rezerves 40 322
Nesadalītā peļņa 70 760 74 081
Nekontrolējošā līdzdalība 39 37
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 93 062 96 663
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi 20 152 18 800
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 3 208 3 025
Nākamo periodu ieņēmumi 2 584 2 810
Kopā ilgtermiņa kreditori 25 944 24 635
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi 8 255 7 020
Parādi piegādātājiem un citas saistības 25 337 15 769
Nākamo periodu ieņēmumi 488 493
Kopā īstermiņa kreditori 34 080 23 282
KOPĀ KREDITORI 60 024 47 917
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 153 086 144 580

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns Koncerns
Q2 2017 Q2 2016 M6 2017 M6 2016
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neto apgrozījums 34 148 27 387 62 719 53 517
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (12 467) (10 412) (23 930) (20 320)
Bruto peļņa 21 681 16 975 38 789 33 197
Pārdošanas izmaksas (10 606) (7 779) (18 631) (14 624)
Administrācijas izmaksas (6 035) (4 584) (11 449) (9 050)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 572 891 1 021 1 496
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (855) (2 496) (1 598) (4 251)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 28 22 60 39
Finanšu ieņēmumi 79 1 042 156 1 299
Finanšu izmaksas (2 319) (69) (1 340) (109)
Peļņa pirms nodokļiem 2 545 4 002 7 008 7 997
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (569) (1 081) (1 408) (2 095)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 49 82 103 214
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 2 025 3 003 5 703 6 116
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 2 025 3 003 5 703 6 116
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem 2 028 3 003 5 701 6 111
Nekontrolējošo līdzdalību (3) 2 5
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.14 0.21 0.40 0.43

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

Pastāsti draugiem:
Sigita„Olainfarm” koncerna realizācija pirmajā pusgadā sasniedz 62,7 miljonus eiro