Jaunumi

“Olainfarm” koncerna apgrozījums pērn sasniedz 122 miljonus eiro

on February 28, 2018

AS „Olainfarm” konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2017. gadā liecina, ka koncerns ar 122 miljonu eiro realizāciju ir sasniedzis jaunu apgrozījuma rekordu. Pērn koncerna realizācija pieauga par 10%, salīdzinot ar 2016. gadu. Tā peļņa 2017. gadā saglabājās 2016. gada līmenī un bija 11,63 miljoni eiro.

AS “Olainfarm” valde piedāvā izmaksāt akcionāriem dividendes 0,21 eiro apmērā par akciju no mātesuzņēmuma 2017. gada peļņas. Tas iespējams pie nosacījuma, ka uzņēmuma auditētajos 2017. gada pārskatos netiks veiktas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar neauditētajiem pārskatiem.

““Olainfarm” izaugsme lielā mērā būs atkarīga no uzņēmuma spējas gan dažādot noieta tirgus un produktus, gan saglabāt pozīcijas esošajos tirgos. Tāpēc pozitīvi, ka 2018. gada vidū sagaidām pirmo “Olainfarm” produktu reģistrāciju Turcijā. “Olainfarm” turpina un turpinās iegādāties meitasuzņēmumus dažādās ar farmāciju saistītās nozarēs, tajā skaitā arī ar atšķirīgiem noieta tirgiem. Būtisks veiksmīgas darbības priekšnosacījums tuvāko divu gadu laikā būs koncerna spēja tajā integrēt līdz šim iegādātos uzņēmumus un pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot tās iespējas, ko var dot kopēja administratīvā, mārketinga un loģistikas struktūra,” norāda Oļegs Grigorjevs, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2017. gada ceturtajā ceturksnī realizācijas apjomi, salīdzinot ar šo periodu 2016. gadā, samazinājās par 1% un sasniedza 31,7 miljonus eiro. Koncerna peļņa 2017. gada ceturtajā ceturksnī bija 5 miljoni eiro, kas ir par 32% vairāk nekā 2016. gada ceturtajā ceturksnī. Līdz ar to peļņas ziņā 2017. gada ceturtais ceturksnis bija viens no veiksmīgākajiem ceturkšņiem uzņēmuma vēsturē.

Visstraujākais realizācijas pieaugums 2017. gadā ir vērojams Vācijā, kur tās apjoms palielinājies par 103%, Nīderlandē – par 57%, kā arī Baltkrievijā – par 21%. Šajā laikā no koncerna lielajiem noieta tirgiem realizācijas apjomi samazinājās tikai Polijā, Uzbekistānā un Ukrainā. 2017. gadā kopumā, salīdzinot ar tā deviņiem mēnešiem, ir pieaudzis Krievijas īpatsvars kopējā realizācijā (no 33% līdz 35%). Realizācijas īpatsvars pārējās valstīs ir saglabājies gandrīz nemainīgs. AS “Olainfarm” koncerna lielākie noieta tirgi 2017. gadā bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

Koncerna mātesuzņēmums 2017. gadā noslēdza produktu reģistrācijas procesus Latvijā, Kirgizstānā, Armēnijā, Azerbaidžānā un Moldovā. Ir noslēgusies arī vairāku AS “Olainfarm” meitasuzņēmuma “NPK Biotest” ražoto medikamentu reģistrācija Baltkrievijā. Reģistrācijas procesi turpinās Nepālā, Armēnijā, Turcijā, Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā. Vairākos uzņēmuma tirgos turpinās jaunā produkta “Jogurt Actio” reģistrācija. Ir pabeigts darbs pie uzņēmumam jaunu pretvēža un prettuberkulozes vielu sintēzes.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2017. gada 1. jūnijā tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2017. gadam. Saskaņā ar to koncerna apgrozījums 2017. gadā tika plānots 127 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 15,5 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā neapmierinošos peļņas rādītājus 3. ceturksnī, uzņēmuma valde pārskatīja 2017. gada peļņas prognozi, nosakot, ka sagaidāmā 2017. gada peļņa ir 9 miljoni eiro ar iespēju to palielināt līdz 10 miljoniem eiro, ja meitasuzņēmumu iegādes rezultātā radusies atliktā nodokļa reversēšana (kas izriet no nodokļu likumu izmaiņām) tiks pilnībā atzīta caur peļņas zaudējumu aprēķinu šī finanšu gada beigās. Saskaņā ar šajā pārskatā publicētajiem finanšu rezultātiem gada realizācijas plāns ir izpildīts par 96%, bet pārskatītais gada peļņas plāns ir pārpildīts – par 15%.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
31.12.2017 31.12.2016
EUR ‘000 EUR ‘000
           AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi 37 042 31 860
Pamatlīdzekļi 42 562 40 943
Ieguldījuma īpašumi 2 731 1 963
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2 704 6 514
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 85 039 81 280
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 24 710 24 011
Debitori 34 280 36 124
Nauda 3 158 3 165
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 62 148 63 300
KOPĀ AKTĪVS 147 187 144 580
           PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls 19 719 19 719
Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504
Pašu kapitāla pārējās sadaļas (79) 322
Nesadalītā peļņa 76 518 74 081
Nekontrolējošā līdzdalība 37
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 98 662 96 663
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi 15 806 18 800
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 3 025
Nākamo periodu ieņēmumi 2 347 2 810
Kopā ilgtermiņa kreditori 18 153 24 635
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi 13 890 7 020
Parādi piegādātājiem un citas saistības 16 007 15 769
Nākamo periodu ieņēmumi 475 493
Kopā īstermiņa kreditori 30 372 23 282
KOPĀ KREDITORI 48 525 47 917
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 147 187 144 580

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns Koncerns
Q4 2017 Q4 2016 M12 2017 M12 2016
EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neto apgrozījums 31 694 32 018 122 078 110 693
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (12 389) (10 850) (47 240) (40 855)
Bruto peļņa 19 305 21 168 74 838 69 838
Pārdošanas izmaksas (11 220) (10 393) (38 228) (31 733)
Administrācijas izmaksas (6 653) (6 156) (23 525) (19 735)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 848 1 157 2 601 3 080
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (217) (3 115) (3 677) (9 766)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa 44 36 114 63
Ieņēmumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālā
Finanšu ieņēmumi 22 2 125 237 3 479
Finanšu izmaksas (390) (100) (2 303) (307)
Peļņa pirms nodokļiem 1 739 4 722 10 057 14 919
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2 (252) (1 804) (2 883)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 3 293 (657) 3 379 (450)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 5 034 3 813 11 632 11 586
Citi pārskata perioda apvienotie zaudējumi pēc nodokļiem (119) (119)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 4 915 3 813 11 513 11 586
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem 4 915 3 815 11 512 11 579
Nekontrolējošo līdzdalību (2) 1 7
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 0.36 0.27 0.83 0.82

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
E-pasts: Salvis.Lapins@Olainfarm.lv

Eva Dombrovska“Olainfarm” koncerna apgrozījums pērn sasniedz 122 miljonus eiro